VEDTEKTER for DES-KLUBBEN – SKEDSMO

vedtatt på årsmøtet i DES-klubben Skedsmo 30.05.2017. 

§ 1 Formålet for DES-klubben Skedsmo er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig og å arbeide for å fremme slike boliger. 
 
§ 2 Tegning og opprettholdelse av medlemskap er beregnet til personer som er bosatt, eller i lenger tid har vært bosatt i Skedsmo, samt har eller har hatt særskilt tilknytning til kommunen. Ektepar og enslige kan tegne medlemskap i DES-klubben Skedsmo. Vilkårene for medlemskap er at enslige, eller minst den ene av ektefellene er fylt 40 år. Medlemskapet slettes dersom kontingenten ikke betales senest 14 dager etter utsendelse av varsel om sletting av medlemskap. Når et medlem blir tildelt bolig skal medlemskapet i klubben fortsette mot betaling av vanlig kontingent. Andelshavere i klubbens borettslag beholder sin opprinnelige ansiennitet i DES-klubben Skedsmo, og vil få tilbud om andeler i fremtidige byggeprosjekter. Formelt registrert samboerskap med felles adresse, likestilles med ekteskap. 
 
§ 3 Medlemskap i DES-klubben Skedsmo er en forutsetning for å kunne overta seniorbolig som er skaffet til veie gjennom klubbens virksomhet. For å få tildelt seniorbolig må en ha fylt 55 år ved tildeling av bolig.  Bolig tildeles av klubbens styre etter de enkelte lags vedtekter.   I vedtektene for de borettslag som DES-klubben Skedsmo medvirker til opprettelse av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter som blir ledige ved andelshavers fraflytting eller død, kan overtas av klubbens medlemmer etter innstilling av styret og til en pris som ikke skal overstige leilighetens opprinnelige kostpris, oppregulert med stigning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks t.o.m 01.10.2017, og f.o.m samme dato oppreguleres med eventuell stigning i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk,  pluss andel av annen formue, pluss påkostninger minus slitasje. Prisen avgjøres av takstmann oppnevnt av DES-klubben i Skedsmo. 
 
§ 4 Styret i DES-klubben består av 5 personer med 3 vararepresentanter.  Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. Leder velges ved særskilt valg. Vararepresentanter velges for ett år. Ingen kan sitte sammenhengende i styret lengre enn 8 år. 
 
§ 5 Til vedtektendringer trenges 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være sendt samtlige medlemmer senest 7 dager før årsmøtets dato. Ektepar representerer en stemme. Hver av de fremmøtte kan møte med en fullmakt. 
 
§ 6 Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år. Innkalling sendes 1 måned før årsmøtets dato. – Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret senest 3 uker før årsmøtets dato. 
 
På årsmøtet skal følgende saker behandler: 
 
1. Styrets beretning
2. Regnskap
3. Fastsettelse av kontingent
4. Innkomne forslag
5. Valg
a) Leder
b) Styremedlemmer
c) Vararepresentanter
d) 1 revisor med vararepresentant
e) Valgkomite, 3 medlemmer