VEDTEKTER FOR DES KLUBBEN - LILLESTRØM
Sist endret og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30.06.2022

§ 1

Formålet for DES klubben-Lillestrøm er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig og å arbeide for å fremme slike boliger.

 

§ 2

Tegning og opprettholdelse av medlemskap er beregnet til personer som er bosatt, eller i lenger tid har vært bosatt i Lillestrøm kommune, samt har eller har hatt særskilt tilknytning til kommunen.

Ektepar og enslige kan tegne medlemskap i DES klubben-Lillestrøm. Vilkårene for medlemskap er at enslige, eller minst den ene av ektefellene er fylt 40 år.

Medlemskapet slettes dersom kontingenten ikke betales senest 14 dager etter utsendelse av varsel om sletting av medlemskap.

Når et medlem blir tildelt bolig skal medlemskapet i klubben fortsette mot betaling av vanlig kontingent.

Andelshavere i klubbens borettslag beholder sin opprinnelige ansiennitet i DES-klubben Lillestrøm, og vil få tilbud om andeler i fremtidige byggeprosjekter.

Formelt registrert samboerskap med felles adresse, likestilles med ekteskap.

  § 3

Medlemskap i DES klubben-Lillestrøm er en forutsetning for å kunne overta seniorbolig som er skaffet til veie gjennom klubbens virksomhet. For å få tildelt seniorbolig må en ha fylt 55 år ved tildeling av bolig, unntatt ved kjøp av andeler i Dovrekvartalet 2 borettslag hvor en må ha fylt 35 år.

Bolig tildeles av klubbens styre etter de enkelte lags vedtekter.                                   

I vedtektene for de borettslag som DES-klubben Lillestrøm medvirker til opprettelse av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter som blir ledige ved andelshavers fraflytting eller død, kan overtas av klubbens medlemmer etter innstilling av styret og til en pris som ikke skal overstige leilighetens opprinnelige kostpris, oppregulert med stigning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks t.o.m 01.10.2017, og f.o.m samme dato oppreguleres med eventuell stigning i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk,  pluss andel av annen formue, pluss påkostninger minus slitasje.

Prisen avgjøres av takstmann oppnevnt av DES klubben-Lillestrøm.

For borettslag/sameier stiftet etter 01.01.2019 er det ingen prisregulering av andeler/seksjoner. Medlemmene har forkjøpsrett etter ansiennitet på ellers like vilkår som den som har fått aksept for sitt bud på andelen/seksjonen.
 
Der hvor klubben har hatt en særlig stor betydning for nye prosjekters tilblivelse kan styret, før salgsstart, fremme sak overfor årsmøte med forslag om særskilte bestemmelser om prisregulering av boligene i det nye prosjektet.

  § 4

Styret i DES-klubben består av 5 personer med 3 vararepresentanter.

Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. Leder velges ved særskilt valg. Vararepresentanter velges for ett år.

Ingen kan sitte sammenhengende i styret lengre enn 8 år.

  § 5

Til vedtektendringer trenges 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.

Forslag til vedtektsendringer må være sendt samtlige medlemmer senest 7 dager før årsmøtets dato.

Ektepar representerer en stemme. Hver av de fremmøtte kan møte med en fullmakt.

     § 6

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år. Varsel sendes ut 2 måneder i forkant. Innkalling m/sakspapirer sendes senest 1 uke før årsmøtets dato. Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret senest 3 uker før årsmøtets dato. Innkomne forslag sendes ut med styrets innstilling. 

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent
 4. Innkomne forslag
 5. Valg
  1. Leder
  2. Styremedlemmer
  3. Vararepresentanter
  4. 1 revisor med vararepresentant
  5. Valgkomite, 3 medlemmer

 

Korrigerte vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøtet i DES-klubben Lillestrøm 30.06.2022.